כתב אישום פלילי הוא למעשה מסמך משפטי חתום על ידי תובע או פרקליט אשר הוגש למזכירות בית המשפט. מיד לאחר הגשת כתב אישום יישלח אל הנאשם עותק מכתב האישום וזימון לדין, המציין את יום ושעת הדיון, שם בית המשפט ושמו של שופט אשר ידון בתיק, ועל הנאשם להתייצב בזמן ובמקום שנקבעו.


הצדדים לכתב האישום יהיו תמיד מדינת ישראל מצד אחד, אשר מיוצגת לרוב על ידי תובע שקיבל מינוי מהמפכ"ל או פרקליט מוסמך,  ופרטי הנאשם מצד שני. לתיק יקראו "מדינת ישראל נגד שם משפחתו של הנאשם"

כתב אישום לעולם יכיל כותרת: "כתב אישום". בכותרת יצוינו באיזה בית משפט הוגש כתב האישום, מספר התיק, פרטי בא כח המדינה ופרטי התקשרות וכן פרטי הנאשם. 

אם כתב האישום הנו ארוך ומתפרס על פני מספר עמודים, בדרך כלל יתחיל בכותרת "מבוא" אשר מהווה הקדמה למסכת העובדתית. לאחר פרק המבוא יבוא פרק: "העובדות". בפרק זה יפורטו עובדות כתב האישום אשר מגבשות יחדיו לדעת התובע את ביצוע העבירות. 

יש לשים לב שהעובדות המצוינות בכתב האישום הינן עובדות "לכאורה" כלומר עובדות שטרם הוכחו. במידה והעובדות תוכחנה במידה הנדרשת בפלילים – "מעבר לכל ספק סביר" –  או אז הנאשם יורשע בדין. 

לאחר פרק העובדות יבוא הפרק: "הוראות החיקוק" או "סעיפי החיקוק" – כאן יפורטו השמות של העבירות אותן ביצע הנאשם לכאורה, לפי מספרם בספר החוקים. 

לאחר פרק הוראות החיקוק יבוא הפרק: "עדי התביעה". פרק זה מפרט רשימה של כל עדי התביעה אשר באמצעות עדויותיהם מתכוונת התביעה להוכיח את סעיפי האישום. כל עד תביעה קשור לראיות מסוימות מתיק התביעה. הנחת התובע הנה שלאחר שכל עדי התביעה יעידו, ניתן יהיה להוכיח כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.  יש לזכור כי לאחר כתב האישום לא ניתן יהיה להוסיף עדי תביעה לכתב האישום, אלא במידה ובית המשפט יאשר את תיקון כתב האישום בדרך של הוספת עד תביעה. חובה על התביעה במקרה זה להוכיח כי הגנת הנאשם לא לקופח במידה ויתוקן כתב האישום. מכאן ניתן ללמוד כי לאחר פתיחת המשפט ובשלב ההוכחות, הסיכוי לתיקון כתב האישום על דרך של הוספת כתב תביעה הנו קלוש, לאור כך שהמשפט נמצא בשלב מתקדם, וברור שהוספת ראיה חדשה תפגע בדרך כלל בקו ההגנה של הנאשם, ולכן, ברוב המקרים בקשת התביעה לתיקון כתב אישום פלילי בשלב מתקדם של המשפט, תדחה. 

במידה והנאשם קיבל את הזימון לדין ובחר שלא להתייצב לדיון, יוצא נגדו "צו הבאה" בדמות שוטר אשר יגיע לביתו, יגיש לו את צו וישחרר אותו רק לאחר שיחתום על התחייבות עצמית בסכום כלשהו אשר תבטיח התייצבות למשפט. ישנם מקרים שהנאשם יתבקש להפקיד סכום מסויים במזומן כערובה להתייצבותו למשפט. במידה ואלה לא גרמו לנאשם להופיע בפני בית המשפט, יוצא כנגדו צו הבאה ללא שחרור, הנאשם ייעצר יובא ללא דיחוי לאולם בית המשפט לדיון בצו ההבאה. 

לאחר הגשת כתב אישום פלילי הנאשם מוזמן כאמור לעיל לדיון הראשון במשפט – זהו שלב  הקראת כתב האישום. בשלב זה השופט שואל את הנאשם האם קרא את כתב האישום, האם הבין את תוכנו ומה תגובתו לאמור בו. שלב ההקראה הנו שלב קריטי להמשך ההליך, בו הנאשם מגיב לראשונה על האמור בכתב האישום. זה הזמן לטעון טענות מקדמיות, טענת אליבי (במקום אחר הייתי) אם ישנה כזאת וטענות מתאימות נוספות. הנאשם יכול לכפור באישום כולו או חלקו, וכן לטעון לעובדות נוספות שאינן מופיעות בכתב האישום ולדעתו עומדות לזכותו, ואשר בכוונתו להוכיח במהלך משפט.

חשוב לזכור כי במידה והנאשם הודה בכתב האישום, בית המשפט ירשיע אותו כבר בשלב ההקראה בהסתמך על הודייתו בפניו. לאחר שניתנה הכרעת דין המבוססת על הודיית הנאשם, יהיה זה קשה עד בלתי אפשרי לבטל את הכרעת הדין או לפסול את ההודאה. 

במידה והנאשם כפר בעובדות כתב האישום, התיק ייקבע לשלב ההוכחות שאליו יזומנו כל עדי התביעה המצוינים בתחתית כתב האישום, אלא אם כן מדובר ברופא מומחה או עד תביעה שהנאשם ויתר על חקירתו הנגדית.

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שהוגש כנגדם כתב אישום בעבירות פליליות מגוונות כגון עבירות אלימות למיניהן – איומים, תקיפה, עבירות רכוש לרבות כל סוגי הגניבות, פריצות, עבירות שוד, הימורים בלתי חוקיים, עבירות מין, עבירות סמים לרבות שימוש עצמי, החזקת סם לא לשימוש עצמי, גידול, החזקה, סחר בסמים ועבירות המתה כגון הריגה וגרימת מוות ברשלנות.